AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowa Komisja ds Jakości Kształcenia

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia powoływana została uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w dniu 20.11.2013r. W skład Komisji wchodzą: prodziekan ds. studentów, prodziekan ds. nauki, wydziałowy koordynator ds. jakości kształcenia, przedstawiciel uczelnianej rady ds. jakości kształcenia, przedstawiciel zespołu ds. akredytacji AACSB, przedstawiciele pracowników reprezentujących minimum kadrowe na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale, przedstawiciel studentów, przedstawiciel doktorantów oraz przedstawiciel administracji Wydziału. Komisja ds. Jakości Kształcenia przeprowadza analizę realizacji efektów kształcenia oraz funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia w minionym roku akademickim na podstawie:

  • wyników sesji egzaminacyjnej,
  • opinii nauczycieli akademickich, w szczególności osób wchodzących w skład minimów kadrowych,
  • raportów z procedury oceny zajęć dydaktycznych, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 60 Rektora UMK z dnia 7 kwietnia 2014 r.,
  • raportów z oceny realizacji procedur AACSB,
  • raportów z badań satysfakcji studentów,
  • opinii interesariuszy zewnętrznych,
  • arkuszy hospitacji zajęć dydaktycznych.

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia analizuje też i dokonuje oceny publicznego dostępu do informacji o programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów, poziomu naukowego jednostki, zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej i doboru kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe.

Na podstawie dokonanych analiz Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia opracowuje plan działań naprawczych na każdy kolejny rok akademicki i nadzoruje jego realizację.

 

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

Dr Ryszard Lorenczewski – Prodziekan ds. Studentów

Dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK – Prodziekan ds Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK – Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK – Przedstawiciel Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia

Dr Dorota Górecka – Przedstawiciel Zespołu ds. Akredytacji AACSB

Dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK

Dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK

Dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK

Dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK

Dr Jarosław Pawłowski

Dr Łukasz Topolewski

Mgr Barbara Polaszek

Wiktoria Gumińska – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Paulina Graban – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego