AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Centrum Badań Turystycznych

Centre for Tourism Research

 

Centrum zostało utworzone z dniem 1 marca 2016 r. na podstawie Zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 22 lutego 2016 r. jako jednostka organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Z dniem 1 października 2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr 163 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2019 r. zostało przekształcone w uniwersyteckie centrum naukowe nadzorowane przez dziekana WNEiZ.

 

Cele i kierunki działania:
stworzenie warunków dla promocji wiedzy o turystyce, jej znaczeniu gospodarczym i społecznym w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej, rozwój partnerskich kontaktów z ośrodkami naukowymi Polski i świata oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych i działań edukacyjnych

Zadania:

1) inicjowanie i wspólne prowadzenie empirycznych badań naukowych, obejmujących społeczno-gospodarcze aspekty turystyki, w tym aspekty rozwoju zrównoważonego, analizę konkurencyjności regionów i innych destynacji turystycznych, zarządzanie turystyką, uwarunkowania instytucjonalne jej rozwoju;

2) upowszechnianie i promowanie wiedzy o randze społeczno-ekonomicznej turystyki oraz wyników prowadzonych badań;

3) tworzenie i utrzymywanie kontaktów z różnego typu podmiotami z obszarów: turystyka, rekreacja, sport (stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne), w tym platformą tworzenia bazy tematyki prac magisterskich i licencjackich w oparciu o potrzeby zgłaszane przez branże: turystyka, rekreacja, sport (T R S), przede wszystkim dla specjalności zarządzanie turystyką i sportem;

4) świadczenie usług eksperckich oraz edukacyjnych, jak również organizowanie i współorganizowanie kursów, szkoleń, seminariów o tematyce ekonomicznej itp.;

5) współpraca z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi w ramach badań regionalnych przestrzennych aspektów rozwoju i funkcjonowania turystyki, rekreacji i sportu oraz ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego.

Kierownik: dr Krzysztof Celuch
Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
e-mail: kceluch@umk.pl