AACSB accredited AACSB member
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Wyjazdy na praktyki

Student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach lub portali z ofertami praktyk.
Instytucja przyjmująca musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, EOG lub kandydujących – [Turcja, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)]. Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi (wykaz instytucji), a także w polskich placówkach dyplomatycznych.

 

Praktyki w programie Erasmus+ mogą być realizowane jako:

studenckie obowiązkowe – w przypadku, gdy praktyki są ujęte w programie studiów,

studenckie nieobowiązkowe,

absolwenckie.

Na wyjazdy na praktyki mogą być kwalifikowani studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych, wieczorowych i zaocznych)
 • w momencie wyjazdu będą mieli ukończony co najmniej I rok studiów I stopnia, I semestr studiów II stopnia lub I rok studiów III stopnia.
 • dysponują odpowiednim kapitałem mobilności 
 • wykażą zgodność programu praktyki z kierunkiem studiów, a realizacja programu i rodzaj zadań będą gwarantować tzw. międzynarodowy wymiar praktyki,
 • dobrze znają język obcy, który będzie językiem wiodącym praktyki,
 • posiadają dobrą średnią ocen z całego przebiegu studiów, ustaloną na wydziale i poświadczoną przez dziekanat

 

Praktyk Erasmus+ nie mogą realizować osoby:

 • będące słuchaczami studiów podyplomowych,
 • przebywające na urlopie zdrowotnym, okolicznościowym,
 • skreślone z listy studentów,
 • odbywające równolegle studia/praktyki Erasmus+,
 • mające nierozliczony wcześniejszy wyjazd na stypendium Erasmus+ pod względem formalnym.

 

Studenci, którzy będą odbywali praktykę jako absolwenci, muszą przystąpić do rekrutacji jeszcze jako studenci ostatniego roku studiów (co oznacza konieczność zakwalifikowania się studenta na wyjazd przed ukończeniem studiów, czyli obroną pracy dyplomowej). Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów (ograniczeniem jest termin zakończenia umowy podpisanej pomiędzy UMK a Narodową Agencją Programu Erasmus+). Data ukończenia studiów jest rozumiana zgodnie z przepisami odpowiednio Regulaminu Studiów lub Regulaminu studiów doktoranckich, obowiązujących w UMK. W przypadku wyjazdów absolwenckich, obowiązują dodatkowe dokumenty: umowa wekslowa, deklaracja wekslowa i weksel in blanco, które będą sporządzane przez BPM UMK dopiero w momencie podpisywania umowy przez Uczestnika. Wzory dokumentów są dostępne w zakładce “Formularze on-line i dokumenty“, po zalogowaniu się na indywidualne konta systemu USOS.

 

Terminy rekrutacji:

 

 • obowiązuje otwarty tryb naboru, do momentu wyczerpania środków, a o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów w Biurze Programów Międzynarodowych UMK,
 • rekrutacja ma charakter ciągły, niezależnie od zakończenia semestru/roku akademickiego,
 • wyjazdy na UMK możliwe są od 18.08.2014 r. i muszą zakończyć się do dnia 28.04.2017 r.

 

Ze względu na ograniczoną pulę środków z FRSE dofinansowanie jest przyznawane na praktyki trwające od 2 do 3 miesięcy.

 

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki w latach akademickich 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017  zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów UMK:

 • I grupa – 600 EUR/mies. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 • II grupa – 500 EUR/mies.– Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 • III grupa – 400 EUR/mies.Bułgaria, Estonia, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

 

Procedura rekrutacji:

 1. Znalezienie przez studenta instytucji przyjmującej
 2. Ustalenie przez studenta i instytucję przyjmującą zakresu praktyki (tabela A i C Learning Agreement)
 3. Wypełnienie przez studenta formularza aplikacyjnego on-line
 4. Przesłanie propozycji Learning Agreement, z informacjami ustalonymi zgodnie z pkt. 2, na adres erasmus_plus@econ.umk.pl oraz dostarczenie podpisanego formularza aplikacyjnego do Wydziałowego Koordynatora Programów Międzynarodowych
 5. Akceptacja Learning Agreement przez Wydziałowego Koordynatora (w przypadku studenckich praktyk obowiązkowych również przez opiekuna praktyk)
 6. Podpisanie zatwierdzonego Learning Agreement przez studenta, instytucję przyjmującą oraz Wydziałowego Koordynatora
 7. Dostarczenie do Wydziałowego Koordynatora podania o zgodę na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+
 8. Przekazanie przez Wydziałowego Koordynatora podania do akceptacji Dziekana
 9. Wystawienie skierowania na praktykę przez Wydziałowego Koordynatora i przekazanie kompletu dokumentów do Biura Programów Międzynarodowych

 

Poradnik Narodowej Agencji Programu Erasmus+ “Informacje dla Studentów” http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Info_Studenci.pdf

 

dokument PDFZasady rekrutacji i przydziału stypendium na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ 2015/2016.
Zasady rekrutacji i przydziału stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 zostaną ogłoszone po podpisaniu umowy finansowej pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją Programu Erasmus+.
Więcej informacji: http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-praktyki/