AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Zdobądź pierwsze międzynarodowe doświadczenie!

Jak zorganizować wyjazd na praktyki?

Student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach lub portali z ofertami praktyk.
Instytucja przyjmująca musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, EOG lub kandydujących. Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi (wykaz instytucji), a także w polskich placówkach dyplomatycznych.

Praktyki w programie Erasmus+ mogą być realizowane jako:

 • studenckie obowiązkowe (w przypadku, gdy praktyki są ujęte w programie studiów),
 • studenckie nieobowiązkowe,
 • absolwenckie.

Kiedy mogę wyjechać na praktyki?

Na wyjazdy na praktyki mogą być kwalifikowani studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (stacjonarnych/niestacjonarnych),
 • w momencie wyjazdu będą mieli ukończony co najmniej I rok studiów I stopnia, I semestr studiów II stopnia lub I rok studiów III stopnia,
 • dysponują odpowiednim kapitałem mobilności,
 • wykażą zgodność programu praktyki z kierunkiem studiów, a realizacja programu i rodzaj zadań będą gwarantować tzw. międzynarodowy wymiar praktyki,
 • dobrze znają język obcy, który będzie językiem wiodącym praktyki,
 • posiadają dobrą średnią ocen z całego przebiegu studiów, ustaloną na wydziale i poświadczoną przez pracownika Wydziałowego Biura Programów Międzynarodowych.

Praktyk Erasmus+ nie mogą realizować osoby:

 • będące słuchaczami studiów podyplomowych,
 • przebywające na urlopie zdrowotnym, okolicznościowym,
 • skreślone z listy studentów,
 • odbywające równolegle studia/praktyki Erasmus+,
 • mające nierozliczony wcześniejszy wyjazd na stypendium Erasmus+ pod względem formalnym.

Studenci, którzy będą odbywali praktykę jako absolwenci, muszą przystąpić do rekrutacji jeszcze jako studenci ostatniego roku studiów (co oznacza konieczność zakwalifikowania się studenta na wyjazd przed ukończeniem studiów, czyli obroną pracy dyplomowej). Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów (ograniczeniem jest termin zakończenia umowy podpisanej pomiędzy UMK a Narodową Agencją Programu Erasmus+). Data ukończenia studiów jest rozumiana zgodnie z przepisami odpowiednio Regulaminu Studiów lub Regulaminu studiów doktoranckich, obowiązujących w UMK. W przypadku wyjazdów absolwenckich, obowiązują dodatkowe dokumenty: umowa wekslowa, deklaracja wekslowa i weksel in blanco, które będą sporządzane przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMK dopiero w momencie podpisywania umowy przez Uczestnika. Wzory dokumentów są dostępne w zakładce “Formularze on-line i dokumenty“, po zalogowaniu się w Centralnym Punkcie Logowania.

Do kiedy muszę podjąć decyzję?

 • Obowiązuje otwarty tryb naboru, do momentu wyczerpania środków, a o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów w Wydziałowym Biurze Programów Międzynarodowych i dalej – w Dziale Współpracy Międzynarodowej UMK,
 • Rekrutacja ma charakter ciągły, niezależnie od zakończenia semestru/roku akademickiego,

Ze względu na ograniczoną pulę środków z FRSE dofinansowanie jest przyznawane na praktyki trwające od 2 do 3 miesięcy.

Jak wysokie stypendium dostanę?

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki  zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów UMK:

 • I grupa – 600 EUR/30 dni – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • II grupa – 550 EUR/30 dni– Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • III grupa – 500 EUR/30 dni – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja.

Jak wygląda procedura rekrutacji?

 1. Znajdź instytucję, do której chcesz wyjechać.
 2. Ustal wspólnie z instytucją przyjmującą zakres praktyki (tabela A i C Learning Agreement)
 3. Wypełnij formularza aplikacyjnego on-line
 4. Dostarcz propozycję Learning Agreement, z informacjami ustalonymi zgodnie z pkt. 2 oraz formularz aplikacyjny do Wydziałowego Koordynatora ds. Mobilności Studentów (pokój 20)
 5. Uzyskaj Learning Agreement przez Wydziałowego Koordynatora, a w przypadku studenckich praktyk obowiązkowych również przez opiekuna praktyk
 6. Dostarcz do Wydziałowego Koordynatora podania o zgodę na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+
 7. Wystawienie skierowania na praktykę przez Wydziałowego Koordynatora i przekazanie kompletu dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej UMK

Masz więcej pytań? Przyjdź do pokoju 20 na WNEiZ lub skontaktuj się mailowo!