AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rada Dyscypliny Naukowej

Wyciąg z Uchwały nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

§59

Do kompetencji rady dyscypliny naukowej należy:

  1. nadawanie stopni naukowych,
  2. nadzorowanie studiów doktoranckich,
  3. opiniowanie programów studiów na kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz kierunkach wielodyscyplinowych obejmujących właściwą dyscyplinę,
  4. wskazywanie kierunków polityki kadrowej w ramach dyscypliny naukowej,
  5. opiniowanie kryteriów oceny i awansu,
  6. opiniowanie wniosków o awanse i zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  7. zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących badań naukowych, rozwoju i kształcenia w dyscyplinie naukowej objętej zakresem jej działania.