AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Organizacje naukowe

Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej

Cele i kierunki działania:

pogłębianie i promocja wiedzy o przemianach zachodzących w państwach i regionach Europy Środkowej i Wschodniej, rozwój partnerskich kontaktów z ośrodkami naukowymi tych państw, prowadzenie wspólnych badań naukowych.

Zadania:

1) prowadzenie wspólnie z partnerami zagranicznymi badań w zakresie rozwoju Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności problemów: wzrostu gospodarczego, rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki gospodarczej i społecznej, konkurencyjności gospodarek krajowych i regionalnych;

2) upowszechnianie i promowanie wiedzy o gospodarce Europy Środkowej i Wschodniej;

3) współpraca z ośrodkami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami w kraju i za granicą;

4) świadczenie usług eksperckich i edukacyjnych, organizowanie konferencji, seminariów, kursów, wykładów itp. o tematyce społeczno-ekonomicznej.

https://cbesw.umk.pl/

 

Grupa Naukowo-Badawcza SKOLAR

powstała na początku roku akademickiego 2003/2004 z inicjatywy pracowników i doktorantów Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Działalność badawcza grupy koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, działalnością korporacji transnarodowych, prywatyzacją oraz aktywnością przedsiębiorstw w wykorzystywaniu środków z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej.

Kierownikiem zespołu jest dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK.

Celem powstania witryny internetowej SKOLAR było stworzenie platformy dyskusyjnej, która stałaby się miejscem wymiany poglądów i inspiracją do pogłębionych rozważań w obrębie prezentowanych obszarów tematycznych. Poza tym, www.skolar.uni.torun.pl ma być źródłem informacji o aktualnie realizowanych przez grupę projektach, najnowszych publikacjach, zainteresowaniach badawczych członków zespołu oraz o organizowanych i współorganizowanych przez SKOLAR konferencjach naukowych.

www.skolar.uni.torun.pl

 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów powstało 8 marca 2000 r. Jego celem jest wspieranie działalności naukowej doktorantów UMK wskazanej w odpowiednich przepisach statutu. Koło składa się z sekcji wydziałowych i międzywydziałowych. Jedną z nich jest sekcja ekonomiczna, w skład której wchodzą doktoranci z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W ramach dotychczasowej działalności sekcja zorganizowała konferencję “Współczesne trendy w gospodarce”.

www.doktoranci.uni.torun.pl/