AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO).
 2. Pana/Pani uzyskane w związku z rejestracją uczestnictwa w konferencji naukowo-gospodarczej pt.: Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020 przetwarzane w następujących celach:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwionego interesu ADO:
   • Przygotowanie i obsługa konferencji – na czas organizacji konferencji,
   • Przygotowanie materiałów pokonferencyjnych – na czas przygotowania i kolportażu materiałów wśród uczestników konferencji,
   • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – prze okres przedawnienia tych roszczeń,
   • W celu przekazania informacji o innych konferencjach, które mogłyby Pana/Panią zainteresować – do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody:
   • W przypadku gdy będą wykonywane zdjęcia z zamiarem ich publikacji – do czasu wycofania zgody.
  3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
   1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
   2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   3. Sprzeciw wobec przetwarzania,
   4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów w jakich zostały zebrane i odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji tych celów, włącznie z odmową wstępu na konferencję w przypadku celów wskazanych w lit a. (myślniki: 1 i 2).
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom, z którymi ADO współpracuje przy organizacji konferencji, organom administracji publicznej, sądom itp.
  7. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
  8. Na podstawie podanych przez Pana/Panią danych, szczególnie w zakresie preferencji zawodowych będzie prowadzone profilowanie w wyniki, którego Pan/Pani otrzymywać informacje o ofertach odpowiadających tym preferencją, co nie wyłączy możliwości dostępu do pełnej treści serwisu. Na tej podstawie nie będą też podejmowane w sposób zautomatyzowany decyzje rodzące skutki prawne lub o podobnym charakterze .
  9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (pkt 1 lit. b) przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, ze skutkiem od dnia odebrania wycofania zgody przez ADO.
  10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@umk.pllub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

Treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku dla celów promocyjnych.