AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Studia doktoranckie

Rekrutacja na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych w roku akademickim 2018/19:

Termin rejestracji: 01.06.2018 – 06.09.2018. do godz. 13.00

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby, które:
1. Posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
2. Posiadają uzdolnienia do pracy naukowo-badawczej,
poświadczone przez opiekuna pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego

Wymagane dokumenty:

Uwaga: kandydaci na I rok studiów doktoranckich nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej

Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. W czasie rozmowy kandydat winien przedstawić tematykę przyszłej rozprawy doktorskiej. Komisja oceni trafność jej wyboru przez kandydata oraz ogólną orientację kandydata w zakresie tej problematyki. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 10 września 2018 r.

Dokumenty należy złożyć do dnia 6 września 2018 r. na adres:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń.
Numer telefonu sekretariatu Studiów Doktoranckich: 56 61 14 609, pokój nr 67.