AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Aktualne projekty badawcze na naszym Wydziale

Prof. dr hab. Magdalena Osińska –  Ekonometryczna analiza czynników przyspieszonego wzrostu w europejskich gospodarkach rynkowych, OPUS 9, (01.02.2016 – 31.01.2020);

Dr Michał Pietrzak – Redefinicja problemu skali oraz problemu agreacji w ramach zagadnienia Modifiable Areal Unit Problem, OPUS 9, (03.02.2016 – 02.08.2019);

Dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu
o model wielopoziomowego zarządzania regionem, NCBR – GOSPOSTRATEG, (01.01.2019 – 31.08.2021);

Dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK – Wielowymiarowe modele zmienności wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych, OPUS 11, (06.02.2017 – 05.02.2020);

Prof. dr hab. Aldona  Glińska – Neweś – Zespołowe podejmowanie decyzji strategicznych. Uwarunkowania poznawcze, emocjonalne i relacyjne członków zespołów podejmujących decyzje strategiczne w przedsiębiorstwach, OPUS 12, (17.07.2017 – 15.05.2020);

Prof. dr hab. Aldona  Glińska – Neweś – Pozytywna zmiana społeczna
w organizacji jako czynnik zaangażowania przedsiębiorstwa w realizację zrównoważonego rozwoju, OPUS 13, ( 15.01.2018– 14.01.2021);

Dr hab. Michał PolasikWpływ rozwoju FinTech oraz regulacji prawnych na innowacje na rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej: strategie sektora finansowego i potrzeby konsumentów, SONATA BIS 7, (17.04.201816.04.2021);

Dr Maciej Ryczkowski Podaż pieniądza, kredyt a zmiany cen nieruchomości
z perspektywy analizy falkowej, SONATA 13, (10.04.2018 09.04.2020);

Dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK – Prognozy teorio-decyzyjne w zastosowaniach biznesowych i makroekonomicznych: własności, modele, metody testowania
i rekomendacje dla praktyki, OPUS 14, (13.07.2018 – 12.07.2020);

Dr inż. Wojciech Zalewski Wsparcie procesów logistycznych w transporcie drogowym z wykorzystaniem systemów telematycznych, MINIATURA 2, (16.08.2018 – 15.08.2019);

Dr Damian Walczak  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oszczędzania
na starość, MINIATURA 2, (15.09.2018 14.09.2019);

Dr hab. Michał Moszyński – Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie nr 4.3 Współpraca ponadnarodowa (01.01.2019 -31.12.2021).