Treść interaktywna

  • PRESTIŻOWA UCZELNIA Z TRADYCJAMI

Treść strony

KATEDRA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI PRACY: Seminaria

Prowadzący seminaria magisterskie na kierunku Zarządzanie

 

 

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

prof. dr hab. Hanna Karaszewska

prof. dr hab. Richard Nicholls

dr Monika Maksim

dr Jarosław Oczki

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski

 

kierunek Zarządzanie

 

 

 

Na seminarium preferowane są tematy z zakresu zarządzania personelem i rynku pracy, oparte na przykładach z praktyki. Gdy słuchacz nie ma możliwości napisania pracy o charakterze empirycznym, to wtedy przygotowuje opracowanie na podstawie studiów literaturowych. Na seminarium mogą być także realizowane prace z innych dziedzin - powiązanych z profilem studiów.

 

Promotor przyjmuje w pierwszej kolejności propozycję tematu od słuchacza, a w przypadku jej braku podejmuje próbę znalezienia tematu odpowiadającego zainteresowaniom i możliwościom piszącego.

 

 

 

Przykładowe tematy prac

 

 

 

I. ZARZĄDZANIE PERSONELEM

 

 

 

1. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji

 

2. Analiza procesu rekrutacji kadr (na przykładzie firmy)

 

3. E-rekrutacja

 

4. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników

 

5. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencji doradztwa personalnego

 

6. Headhunting

 

7. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych

 

8. Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi

 

9. Proces doboru pracowników (na przykładzie firmy)

 

10. Adaptacja nowo przyjętych pracowników w organizacji

 

11. Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce (lub na przykładzie przedsiębiorstwa)

 

12. Zarządzanie talentami w organizacji

 

13. Analiza szkolenia zawodowego (na przykładzie firmy)

 

14. Modele szkolenia zawodowego

 

15. Analiza podmiotów szkolenia zawodowego w Polsce

 

16. Przemieszczenia pracowników (na przykładzie firmy)

 

17. Ścieżki kariery zawodowej (na przykładzie grupy zawodowej lub przedsiębiorstwa)

 

18. Kierowanie karierą pracowników jako instrument stabilizacji kadr

 

19. Polityka awansowania pracowników (na przykładzie firmy)

 

20. Absencja pracowników (na przykładzie organizacji)

 

21. Proces restrukturyzacji zatrudnienia (na przykładzie firmy)

 

22. Analiza systemu oceniania pracowników (na przykładzie firmy)

 

23. Wartościowanie pracy (na przykładzie organizacji)

 

24. System wynagrodzeń (na przykładzie organizacji)

 

25. Motywowanie za pomocą płac (na przykładzie organizacji)

 

26. Motywowanie pozapłacowe (na przykładzie organizacji)

 

27. Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym

 

28. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (na przykładzie firmy)

 

29. Zwolnienia personelu (na przykładzie firmy)

 

30. Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi

 

31. Outplacement na przykładzie organizacji

 

32. Outsourcing funkcji personalnej

 

33. Działalność socjalno-bytowa (na przykładzie organizacji)

 

34. Analiza kosztów pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa)

 

35. Mobbing w miejscu pracy

 

 

 

II. RYNEK PRACY

 

 

1. Ewolucja Europejskiej Strategii Zatrudnienia – (cele, filary, wytyczne i dotychczasowe rezultaty)

 

2. Analiza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na przykładzie lokalnego rynku pracy

 

3. Analiza bezrobocia na wybranym lokalnym rynku pracy

 

4. Wybrane problemy deregulacji/flexicurity rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

 

5. Swobodny przepływ pracy w krajach Unii Europejskiej

 

6. Migracje z Polski po akcesji z Unią Europejską

 

7. Analiza wybranych form nietypowego zatrudnienia w Polsce

 

8. Działalność agencji pracy tymczasowej w Polsce

 

9. Telepraca w Polsce i innych krajach

 

10. Analiza działalności organizacji pozarządowych na rzecz rynku pracy

 

11. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce

 

12. System edukacji a bezrobocie wśród młodzieży

 

13. Bezrobocie młodzieży w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

 

14. Analiza bezrobocia młodzieży na określonym rynku pracy (powiecie, województwie)

 

15. Możliwości aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce

 

16. Szkolenie zawodowe jako instrument polityki rynku pracy (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy)

 

17. Roboty publiczne i prace interwencyjne (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy)

 

18. Analiza dotacji dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy)

 

19. Zatrudnienie subwencjonowane (na przykładzie firmy)

 

20. Poradnictwo i doradztwo zawodowe (na przykładzie Centrum Informacji Zawodowej)

 

21. Analiza programów specjalnych w wybranym urzędzie pracy

 

22. Programy zatrudnieniowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej w województwie kujawsko-pomorskim lub wybranym powiecie

 

23. Szczególne cechy i problemy wiejskiego rynku pracy

 

24. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce

 

 

 

kierunek Ekonomia

 

 

 

Na seminarium preferowane są tematy z zakresu rynku pracy i zarządzania potencjałem społecznym w organizacji, oparte na przykładach z praktyki. Gdy słuchacz nie ma możliwości napisania pracy o charakterze empirycznym, to wtedy przygotowuje rozprawę na podstawie studiów literaturowych. Na seminarium mogą być także realizowane prace z innych dziedzin - powiązanych z kierunkiem studiów.

 

Promotor przyjmuje w pierwszej kolejności propozycję tematu od słuchacza, a w przypadku jej braku podejmuje próbę ustalenia tematu odpowiadającego zainteresowaniom i możliwościom piszącego.

 

 

 

Przykładowe tematy prac

 

 

 

I. RYNEK PRACY

 

 

1. Ewolucja Europejskiej Strategii Zatrudnienia

 

2. Analiza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na przykładzie lokalnego rynku pracy

 

3. Analiza bezrobocia na wybranym lokalnym rynku pracy

 

4. Bezrobocie długookresowe w Polsce – przyczyny i metody przeciwdziałania

 

5. Flexicurity w Polsce

 

6. Regulacja rynków pracy w krajach Unii Europejskiej

 

7. Swobodny przepływ pracy w krajach Unii Europejskiej

 

8. Migracje z Polski po akcesji z Unią Europejską

 

9. Obcokrajowcy na rynku pracy w Polsce

 

10. Analiza wybranych form nietypowego zatrudnienia w Polsce

 

11. Działalność agencji pracy tymczasowej w Polsce

 

12. Telepraca w Polsce i innych krajach

 

13. Analiza działalności organizacji pozarządowych na rzecz rynku pracy

 

14. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce

 

15. Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia

 

16. System edukacji a bezrobocie wśród młodzieży

 

17. Bezrobocie młodzieży w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

 

18. Analiza bezrobocia młodzieży na określonym rynku pracy (powiecie, województwie)

 

19. Możliwości aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce

 

20. Aktywność zawodowa kobiet w Polsce

 

21. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy

 

22. Szkolenie zawodowe jako instrument polityki rynku pracy (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy

 

23. Analiza dotacji dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy)

 

24. Zatrudnienie subsydiowane w Polsce

 

25. Poradnictwo i doradztwo zawodowe (na przykładzie Centrum Informacji Zawodowej)

 

26. Bezrobocie na wsi

 

27. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce

 

28. Praca nierejestrowana w Polsce

 

29. Sytuacja na rynku pracy w wybranym kraju Unii Europejskiej

 

30. Reformy Hartza w Niemczech

 

 

 

 

II. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

 

 

1. Analiza procesu rekrutacji kadr (na przykładzie firmy)

 

2. E-rekrutacja

 

3. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników

 

4. Headhunting

 

5. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych

 

6. Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi

 

7. Proces doboru pracowników (na przykładzie firmy)

 

8. Adaptacja nowo przyjętych pracowników w organizacji

 

9. Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce (lub na przykładzie przedsiębiorstwa)

 

10. Zarządzanie talentami w organizacji

 

11. Analiza szkolenia zawodowego (na przykładzie firmy)

 

12. Modele szkolenia zawodowego

 

13. Przemieszczenia pracowników (na przykładzie firmy)

 

14. Ścieżki kariery zawodowej (na przykładzie grupy zawodowej lub przedsiębiorstwa)

 

15. Kierowanie karierą pracowników jako instrument stabilizacji kadr

 

16. Polityka awansowania pracowników (na przykładzie firmy)

 

17. Absencja pracowników (na przykładzie organizacji)

 

18. Proces restrukturyzacji zatrudnienia (na przykładzie firmy)

 

19. Analiza systemu oceniania pracowników (na przykładzie firmy)

 

20. Wartościowanie pracy (na przykładzie organizacji)

 

21. System wynagrodzeń (na przykładzie organizacji)

 

22. Motywowanie za pomocą płac (na przykładzie organizacji)

 

23. Motywowanie pozapłacowe (na przykładzie organizacji)

 

24. Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym

 

25. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (na przykładzie firmy)

 

26. Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi

 

27. Działalność socjalno-bytowa (na przykładzie organizacji)

 

28. Analiza kosztów pracy

 

29. Mobbing w miejscu pracy

 

30. Płynność zatrudnienia w organizacji

 

 

 

Dr hab. Richard Nicholls, Prof. UMK*

 

a)         Human Resources / Work & Employment field

·        Quality of working life (QWL)

o       Work-life balance

o       Emotional labour

o       Customer misbehaviour/violence

o       Health, safety and well-being at work

·        HR aspects of quality management:

o       culture change

o       empowerment

o       service recovery

o       employee satisfaction

·        Service work

o       Characteristics, forms and skills

o       growth and importance

·        Changing patterns of work

·        The ageing workforce

·        Workforce diversity

 

b)         Services Marketing Management field

·        The marketing and management of services

o       Service strategy

o       The service encounter

o       Managing service employees

o       Managing customers (and co-creation)

o       Service design

o       The service environment (servicescape)

o       Service quality

o       Customer satisfaction measurement

o       Service communications and promotion

o       Managing demand and supply

o       Service culture and service leadership

o       Internal marketing

o       Relationship marketing

o       Customer-to-customer relationships

o       Forms of customer-to-customer interaction

o       Word-of-mouth communication

 

*   This seminar is for students able to write their master thesis in English. Such students should be able to write fluently using academic English. They must be competent readers of scientific articles from international academic journals. Being a fluent speaker of English is not sufficient to write a dissertation in English.

 

Contact:

Email:         nicholls@umk.pl

Office:          room 240 (WNEiZ)

 

 

 

 

 

 

Dr Monika Maksim

 

 

 

I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

 

1. Ewolucja funkcji personalnej (istota, modele, fazy rozwoju)

 

2. Polityka personalna w wybranej organizacji (firmie, instytucji)

 

3. Polityka personalna w warunkach różnorodności kulturowej

 

4. Organizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Outsourcing funkcji personalnej

 

5. Zarządzanie różnorodnością jako koncepcja zarządzania personelem. Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym, wykorzystanie programów work life balance

 

6. Pracownicy 45+ w organizacji. Wykorzystanie koncepcji zarządzania wiekiem

 

7. Analiza pracy i planowanie kadr. Opisy stanowisk pracy jako narzędzie zasobami ludzkimi. Metody planowania zatrudnienia i ich wykorzystanie. Metody wartościowania pracy i ich wykorzystanie. Wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia

 

8. Pozyskiwanie pracowników do organizacji. Rekrutacja: źródła i formy. Dobór (selekcja) na stanowiska specjalistyczne i kierownicze, head hunting

 

9. Adaptacja społeczno-zawodowa na przykładzie wybranej organizacji

 

10. Derekrutacja pracowników. Dobór do zwalniania oraz formy zaprzestania ich zatrudnienia. Wykorzystanie outplacementu w procesie derekrutacji

 

11. System ocen okresowych oraz wykorzystanie jego wyników

 

12. Kształcenie i doskonalenie pracowników. Analiza potrzeb szkoleniowych wybranej organizacji. Formy i skuteczność szkoleń. Organizacja procesu szkolenia w organizacji

 

13. Kształtowanie karier w organizacji. Coaching jako instrument kształtowania kariery zawodowej

 

14. System motywowania w wybranej organizacji i jego skuteczność. Pozapłacowe środki motywowania w organizacji. System wynagrodzeń na przykładzie wybranej organizacji. Wynagradzanie różnych grup pracowniczych. Mobbing i inne patologie systemów motywowania

 

 

15. Kwantyfikowanie zasobów ludzkich. Mierniki funkcji kadrowej. Controlling i audyt personalny. Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich

 

 

 

II. RYNEK PRACY

 

 

1. Teorie zatrudnienia i rynku pracy

 

2. Istota i rodzaje bezrobocia

 

3. Szczególne cechy rynku pracy (rynek pracy w skali wybranego regionu, miasta lub powiatu)

 

4. Grupy problemowe na rynku pracy (bezrobotni o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni, młodzież, kobiety, niepełnosprawni, osoby starsze)

 

5. Polityka rynku pracy (istota, funkcje, mechanizmy oddziaływania i efekty)

 

6. Instrumenty aktywnej polityki rynku pracy i ich skuteczność w skali kraju, województwa,powiatu(pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, zatrudnienie subsydiowane)

 

7. System osłon socjalnych bezrobotnych

 

8. Finansowanie polityki rynku pracy

 

9. Publiczne służby zatrudnienia – funkcje, formy działania, warunki funkcjonowania i skuteczność

 

10. Wykorzystanie funduszy europejskich do rozwiązywania problemów na polskim rynku pracy w skali ogólnopolskiej lub lokalnej

 

11. Analiza porównawcza polityki rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

 

 

 

 

Dr Jarosław Oczki

 

 

 

I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

 

1. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy. Źródła rekrutacji, rekrutacja przez Internet

 

2. Kształtowanie systemów wynagrodzeń

 

3. Płacowe narzędzia motywowania pracowników

 

4. Kształtowanie płacy zasadniczej

 

5. System premiowy w przedsiębiorstwie

 

6. Systemy motywowania pracowników

 

7. Pozapłacowe narzędzia motywowania pracowników

 

8. Zarządzanie karierami pracowników w firmie. Planowanie ścieżek karier

 

9. Planowanie własnej kariery. Czynniki determinujące sukces zawodowy

 

10. Rozwój pracowników w firmie

 

11. System ocen pracowniczych

 

12. Szkolenia pracowników i analiza efektywności szkoleń

 

13. Zarządzanie przez cele

 

14. Udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

15. Przywództwo w organizacji

 

16. Mobbing w przedsiębiorstwie

 

17. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

 

18. Outsourcing jako alternatywa dla rekrutacji

 

19. Zespołowe formy organizacji pracy

 

20. Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

 

21. Badanie satysfakcji pracowników

 

22. Analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie

 

23. Działalność agencji doradztwa personalnego, firm rekrutacyjnych oraz szkoleniowych

 

 

 

II. RYNEK PRACY

 

 

1. Zmiany na polskim rynku pracy po akcesji do UE

 

2. Wynagrodzenia w Polsce na tle innych krajów UE

 

3. Zjawisko bezrobocia w Polsce (lub wybranym województwie, powiecie)

 

4. Instrumenty przeciwdziałania bezrobociu w Polsce (lub wybranym regionie)

 

5. Europejski Fundusz Społeczny i jego rola w przeciwdziałaniu bezrobociu

 

6. Koszty pracy w Polsce

 

7. Wpływ emigracji na polski rynek pracy

 

8. Możliwości zatrudnienia i sytuacja Polaków na rynkach pracy UE

 

9. Rola kapitału ludzkiego w gospodarce

 

10. Tendencje demograficzne i ich wpływ na rynek pracy

 

11. Elastyczne formy zatrudnienia

 

12. Wzrost gospodarczy a zatrudnienie

 

 

W ramach seminarium mogą być również realizowane inne tematy zaproponowane przez studentów i zaakceptowane przez prowadzącego.

 

 

 

Stopka adresowa

© WNEiZ UMK 1995-2016

ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, rachunkowość, finanse, marketing, zarządzanie, marketing i zarządzanie, wneiz, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, studia ekonomiczne, mba, emba, rekrutacja, studia podyplomowe, wneiz umk, wneiz toruń

projekt: chillimedia